Mới phát hiện thằn lằn tự tái tạo tế bào não và chống ung thư

Mới phát hiện thằn lằn tự tái tạo tế bào nãochống ung thư 1001 chuyện lạ
Meet the creature that can regenerate its brain and resist cancer
IN MEDIEVAL BESTIARIES, the lizard was a legendary animal of extraordinary power, equipped for creeping comfortable through flame and notwithstanding dousing it with its body. Leonardo da Vinci, truth be told, trusted that it even ate flares, however this is far-fetched. Everybody knows fire is low on vitamins. 

Meet the creature that can regenerate its brain and resist cancer

Unbeknownst to these Europeans, on the opposite side of the world there lives a lizard with powers far more peculiar than protection from flame. It's the axolotl of Mexico, an odd land and water proficient equipped for regrowing appendages and even its spine effortlessly. Researchers have for quite a long time attempted to open its regenerative mysteries, all while our natural intruding has about driven it to termination.

Mexico City's extension, with its contamination and overfishing and attacks of intrusive species, has essentially pulverized the lizard's local lakes, which now exist as insufficient channels. A current three-month review there turned up zero axolotls, however another overview at present in advance may have more good fortune.

In any case, where the axolotl is really prospering is in labs, similar to that of researcher Randal Voss at the University of Kentucky, who ponders the critter's hereditary qualities. Specifically, Voss takes a gander at the progression of the lizard's neoteny: its capacity to inconclusively delay metamorphosis– the sort of change that transforms tadpoles into frogs or caterpillars into butterflies– yet still achieve sexual development. Along these lines the axolotl is the world's most ungainly looking adolescent.

Though different lizards discard their frilly outside gills for lungs and set out toward arrive, the axolotl avoids any risk with the life amphibian. It not just clutches the gills, it likewise creates lungs and can ingest oxygen through its skin.

All in all, why stick to youth? "The one thing that neotenic animal categories have as leverage is that in the event that you don't experience this transformation, will probably duplicate sooner," said Voss. "You're as of now one stage ahead."

An axolotl match starts such interests with a kind of move, prodding and pushing while the male discharges pheromones (consider them extremely powerful colognes, à la Sex Panther) from his cloaca, a sort of generally useful stomach related and regenerative opening. As the female kicks these up, the male drops a fairly odd-looking spermatophore.

Meet the creature that can regenerate its brain and resist cancer

"It looks simply like a Hershey kiss," said Voss. "It has a sperm bundle on the very tip, and in the wake of laying that down he'll stroll up the body length, stop, and she'll see it and take a seat on it and sever the sperm top. Also, that is the way she grabs the spermatophore." Once prepared, the female can lay more than 1,000 eggs, which bring forth into hatchlings that will, tsk-tsk, unavoidably eat each other. (They ought to see themselves as fortunate, however: Sand tiger shark youthful really eat each other in the womb. That is to say, in any event give each other a shot.)

In any case, the axolotls that rise sink into life as skilled base staying predators. The axolotl chases simply like its inaccessible cousins, the 6-foot monster lizards of Asia, rapidly terminating open its throat to make a vacuum that pulls in little prey. What's more, they can be very voracious– in imprisonment axolotls encouraging on billows of salt water shrimp have been known to nip off the appendages of their associates.

'Tis But a Scratch

Be that as it may, similar to the Black Knight in Monty Python and the Holy Grail disregarding the automatic expulsion of his appendages, the axolotl can't be wasted time with minor tissue wounds. Unbelievably, it can regrow whole arms, a difficult request when you consider the many-sided quality of such structures. Truly supernatural, isn't that so?

Not exactly. As indicated by researcher David Gardiner, whose lab at the University of California, Irvine is attempting to disentangle the axolotl's regenerative insider facts, this critter isn't that uncommon all things considered. There are no novel tissues or structures making this conceivable. We people have a similar flagging atoms, as do fish and chickens, on the grounds that long, long prior we shared a typical progenitor that go down these qualities.

"We're discussing exceptionally major organic procedures," said Gardiner. "It isn't so much that they have extraordinary qualities, it's the way they utilize those qualities. It's the means by which they control them. That is what's extraordinary. What's more, that is the means by which they recover and we don't."

Meet the creature that can regenerate its brain and resist cancer

It's essential to remember that we people recover fine and dandy. Get a sunburn and your skin cells chip off to uncover new ones. Build up a scab and peel it away, and there's your pristine tissue. Furthermore, obviously our livers promptly recover, as poor Prometheus would bear witness to on the off chance that he wasn't so caught up with having his culled out by a falcon all the live long day.

The axolotl, be that as it may, doesn't create scar tissue by any means. Rather, its unremarkable qualities turn on or off in an astounding arrangement of steps that prompt the aggregate recovery of, say, an arm. Human recovery really starts to take after a similar arrangement of steps, however something hangs up en route. Gardiner isn't sure yet what number of ventures there are precisely, it could be 15 or 20 or 50, however he takes note of that we're clearly bombing some place right on time in the recovery procedure.

TRONG CÁC CÔNG TY TRUNG TÂM MEDIEVAL, loài kỳ nhông này là một sinh vật huyền thoại có sức mạnh to lớn, có khả năng bò nhàn nhã thông qua lửa và thậm chí dập tắt nó bằng thân thể. Leonardo da Vinci, trên thực tế, tin rằng nó thậm chí đã ăn lửa, mặc dù điều này là không. Mọi người đều biết lửa ít vitamin.

Bất kể những người châu Âu này, ở phía bên kia của thế giới, có một con kỳ nhông với sức mạnh xa lạ so với sức đề kháng. Đó là axolotl của Mexico, một loài lưỡng cư kỳ lạ có khả năng tái tạo chi và thậm chí cả xương sống của nó dễ dàng. Các nhà khoa học đã nhiều thập kỷ đấu tranh để mở khóa bí mật tái tạo của nó, tất cả trong khi sự can thiệp môi trường của chúng tôi đã gần như dẫn nó đến tuyệt chủng.

Sự mở rộng của Mexico City, với sự ô nhiễm và đánh bắt quá mức và xâm nhập vào các loài xâm lấn, đã phá huỷ hầu hết các hồ nước tự nhiên của loài kỳ giông. Một cuộc khảo sát kéo dài 3 tháng gần đây đã cho thấy không có axolotle, mặc dù một cuộc khảo sát mới đang diễn ra có thể sẽ có nhiều may mắn hơn.

Nhưng nơi axolotl thực sự phát triển mạnh là trong phòng thí nghiệm, giống như nhà sinh vật học Randal Voss ở Đại học Kentucky, người nghiên cứu di truyền của con vật. Đặc biệt, Voss nhìn vào động lực của neoteny của salamander: khả năng vô hạn hoãn biến thái - kiểu chuyển đổi biến nòng nọc thành ếch hoặc sâu bướm thành bướm - nhưng vẫn đạt được sự trưởng thành về giới tính. Do đó, axolotl là thiếu niên trông ngông cuồng nhất trên thế giới.

Trong khi những con nhông kỳ nhông khác mang những mỡ bên ngoài trong phổi và đi tìm đất, axolotl sẽ giữ nó an toàn với thủy sinh vật sống. Nó không chỉ giữ cho mang, nó cũng phát triển phổi và có thể hấp thụ oxy qua da của nó.

Vì vậy, tại sao bám vào thanh niên? Voss cho biết: "Một điều mà các loài neotenic có lợi thế là nếu bạn không trải qua sự biến đổi này, bạn sẽ dễ sinh sản sớm hơn. "Bạn đã đi trước một bước."

Một cặp axolotl bắt đầu những hoạt động như vậy với một điệu múa, đấm và đẩy, trong khi nam giới phát hành pheromone (nghĩ rằng chúng là những loại nước hoa có hiệu quả thực sự, Sex Panther) từ miệng cloaca, một loại thuốc tiêu hóa và sinh sản. Khi người phụ nữ này đá lên, nam giới sẽ giảm một tinh trùng kỳ quặc.

Voss nói: "Nó giống như một nụ hôn Hershey. "Nó có một túi tinh trùng trên đầu rất, và sau khi đặt xuống ông sẽ đi lên chiều dài cơ thể, dừng lại, và cô ấy sẽ tìm thấy nó và ngồi xuống trên nó và phá vỡ nắp đậy tinh trùng. Và khi cô bé thụ tinh, phụ nữ có thể đẻ hơn 1.000 quả trứng, nở thành ấu trùng và sẽ không ăn thịt lẫn nhau. (Họ nên tự coi mình là người may mắn, mặc dù: Cá mập cọ cát nhỏ tuổi thực sự ăn nhau trong dạ con, ít nhất là cho nhau một cơ hội.)

Nhưng axolotls xuất hiện trong cuộc sống như những kẻ săn mồi ở dưới đáy. Chiếc rìu xích giống như những người anh họ xa xôi của họ, những con salamandger khổng lồ dài 6 foot của châu Á, nhanh chóng tung ra con mồi để tạo ra một chân không kéo con mồi nhỏ. Và chúng có thể khá tàn nhẫn - trong những chiếc nhốt nuôi nhốt kén ăn trên những đám mây nước biển đã được biết là nhúng chặt chân tay của những người bạn đồng trang.

'Tis But a Scratch
Nhưng giống như Black Knight ở Monty Python và Holy Grail nhún nhừ việc cắt bỏ chân tay của anh ta, axolotl không thể làm phiền các vết thương bằng thịt. Vô cùng, nó có thể regrow toàn bộ cánh tay, một thứ tự cao khi bạn xem xét sự phức tạp của cấu trúc như vậy. Khá phép thuật, phải không?

Không hẳn. Theo nhà sinh vật học David Gardiner, có phòng thí nghiệm tại Đại học California, Irvine đang làm việc để làm sáng tỏ những bí mật tái tạo của axolotl, con rider này không phải là đặc biệt. Không có mô độc đáo hoặc cấu trúc làm điều này có thể. Con người chúng ta có cùng một phân tử tín hiệu, cũng như cá và gà, bởi vì từ lâu, chúng ta đã chia sẻ một tổ tiên thông qua những gen này.

Gardiner nói: "Chúng ta đang nói về những quá trình sinh học cơ bản. "Nó không phải là chúng có những gen đặc biệt, đó là cách chúng sử dụng các gen đó. Đó là cách họ điều chỉnh chúng. Đó là điều đặc biệt. Và đó là cách chúng tái tạo và chúng tôi không. "

Điều quan trọng cần ghi nhớ là con người chúng ta tái tạo tốt. Có bị cháy nắng và các tế bào da của bạn phồng ra để khám phá những hình ảnh mới. Phát triển một vùng vảy và lột nó đi, và có mô nhãn hiệu mới của bạn. Và dĩ nhiên gan của chúng ta cũng có thể tái sinh, như Prometheus nghèo sẽ chứng thực nếu anh ta không bận rộn với việc bị nhổ ra bởi một ngày đại bàng ngày và ngày.

Các axolotl, tuy nhiên, không phát triển mô sẹo ở tất cả. Thay vào đó, các gen không quan trọng của nó bật hoặc tắt trong một chuỗi các bước đáng chú ý dẫn đến sự hồi phục hoàn toàn, ví dụ, một cánh tay. Sự tái sinh của con người thực sự bắt đầu theo cùng một loạt các bước, nhưng một cái gì đó treo cứng trên đường đi. Gardiner vẫn chưa chắc chắn có bao nhiêu bước chính xác, có thể là 15 hoặc 20 hoặc 50, nhưng ông lưu ý rằng chúng ta rõ ràng là không ở đâu đó sớm trong quá trình tái tạo.
>